logo

reklam
19 Şubat 2017

Belgeler

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

 

ÇATALCA’DA  OSMANLI İZLERİ

Osmanlı belgeleri ilk arşivi Osmanlının başkenti Bursa’da idi.(1402)Timur’un Anadolu’yu istilasında yakıldığı bilinmekte.1520 tarihine kadar Fatih devrinden Kanuni devrine kadar çok az defter ve belge Osmanlı arşivlerine intikal etmiştir. İstanbul fethinden sonra Yedikule, Topkapı Sarayı arşivlerin muhafazası için kullanılan mekanlardır.1876 yılına kadar Topkapı Sarayında muhafaza edilen belgelerin Topkapı Sarayına sığmaması, savaş sırasında işgal yıllarında sandukalar içinde on binlerce belge yurdun güvenli bölgelerine kaçırılarak korundu. Cumhuriyetle birlikte korunan belgeler tasnif işlemlerine başlanarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur.1931 yılında büyük bir ihmalle 30-60 ton belge gaflet ile Bulgaristan’a hurda kağıt olarak satılması ülkede büyük yankı uyandırmıştı. Oktay Güldüren Osmanlı Arşivlerine girerek akademisyenler ve okutmanlar ile kurduğu dostluk köprüleri ile   büyük yardımlar almıştır.

2000-2009 yılları arası  kataloglardan, yaklaşık binlerce belge taranarak  Çatalca ile ilgili belge bulunmuş arşivlenmiştir. Bu çalışmalarda Çatalca ile ilgili yüzlerce defter arşivlenmiştir.

Osmanlı idari yapısı içinde kazaların üzerinde sancaklar ve eyaletler yer almaktadır. Çatalca Osmanlı zamanı bazı dönem sancak olarak idari yapısı içinde yer almıştır. İstanbul ile Edirne yol güzergahı üzerinde olması sebebi ile Çatalca’yı Osmanlı Devletinde önemli bir merkez kılmıştır..

(1301 senesi itibarıyla İstanbul merkez sancağı ile İzmit ve Çatalca sancakları maaşat-ı zatiye, yurtluk ve ocaklık, tekke taamiyesi, camii ve hayrat-ı saire vezaifi ve devair-i şeriye ve maliye maaş ve masrafları olarak vaz edilen tahsisat ve fazla veya noksanları ve bunların icmal-ı umumiyelerine dair alel-müfredat tanzim edilen masarifat-ı bütçe defteri.BOA MAD.d..14511)

 

(Edirne, Hüdavendigâr, Yanya, Aydın, vilâyetleri, Çatalca ve Biga sancaklarının tahsilât ve irsalatlını havi defter.BOA-ML.d..1541 )

 

Çatalca Osmanlı Devletinin ambarı, mezbahası, mandırası olurken Padişahların avlağı olmuştur. Çatalca İstanbul ve Edirne güzergahı üzerinde bulunması sebebi ile Osmanlı Padişahların sık,sık dinlenmeye, avlanmaya geldikleri küçük bir şehir,Osmanlı Padişahların uğrak yeri olunca önemi artmış Çatalca’da Osmanlı Padişahları ve sultanları saraylar, has bahçeler, çeşmeler, hamamlar yaptırarak, kurdukları vakıflarla koruma altına almışlardır.

Çatalca’da bulunan Sultan II. Bayezid Han Camii,Mektebi,Hamamı,ve türbesi Evkafı-nın keşf-i sanisi BOA-EV.d-1323-30497

 

Çatalca’da bulunan Fatih Sultan Mehmet Han Evkafı, Bezmialem Valide Sultan Evkafı, Silivri’de Sultan Bayezit Han Evkafı ve defterde isimleri olan diğer vakıfların varidat miktarları. BOA-EV.d/ 26952

 

Padişahın(Avcı Mehmet)Çatalca bahçesinde bulunacağı zaman Çatalca ve Terkoz ormanlarından odun kesilmesi ve iskelede bulunan erzak nakil edilmesi COA.C.SM. 133/6682– 1093/B/2

Çatalca’da göç-i hümayun sırasında yapılan masraf, tayinatı Çatalca-da göç-i hümayun sırasında masarıfatı,araba ücretleri icmal defteri  COA-D.BŞM.d-963-1111

Çatalca kazası nüfus yoklaması (Ceride Muhasebesi).COA.KK..D..6589

Çatalca kadısına ait çeşitli mukataaların muhasebe defteri sureti.COA..D..BŞM.d…83

Padişahın doğum günü dolayısı ile Çatalca ve Çanakkale Livaları ile Hüdavendigar vilayetinde icra olunan merasim.COA. DH.İ.UM.19-20/1,42/1340-Ş-07

Yeni Sadrazamı tebrik eden Çatalca naibinin yazısı  COA-A)TFŞ-12-65-1268Za-10

Yeniçeriler  Çatalca’da..COA..İE.SM..1058..11..27/L /1090 (Hicrî)

Çatalca’da bağcı Hacı Halil mescidi vakfiyesi   COA-EV.d-18959-1281

Çatalca kazasına bağlı Aroni karyesinin Sufyan çifliğinde idama dair keşif pusulası COA-A)M..-3-17-1262Ş-26

İstanbul’da Sultan Ahmed Camiinde tabaka yolları kayyımı olmayıp lazım münim olduğu ifadesiyle Osman’ın yevmi beş akçe vazife ile bu vazifeye tayin olunup beratının verilmesi talebi. İstanbul’da Mahmud Paşa Camii Evkafı’na yevmi elli akçe vazifeyle mütevelli olan Kuyumcu Mehmed’in azliyle hizmeti Yusuf Ağa’ya tevcih olunup beratının verilmesi talebi. İstanbul’da Mahmud Paşa Camii Evkafın’dan Çatalca’daki hamamın meremmatçısı iken vefat eden Duka veled-i Pagot yerine Karanci Necaz zimminin yevmi üç akçeyle tayin olunup beratının verilmesi talebi. Filibe’de Sultan Murad Han Camii’nde yevmi sekiz akçe vazifeyle kayyım ve buhuri olan el-Hac Piri’nin vefatıyla mahlul olan yerinin Mehmed’e tevcihiyle beratının verilmesi talebi. Filibe’de Sultan Murad Han Camiinde yevmi iki akçe vazifeyle mütevelli kaimmakamı olan el-Hac Piri’nin vefatıyla yerinin Şeyh Mahmud b. Mustafa’ya tevcih olunup beratının verilmesi talebi. İstanbul’da Sultan Selim Han Camii’nde yevmi bir akçe ile müezzinbaşı olan Mehmed b. Kemal’in vefatıyla yerinin Msutafa b. Hüseyin’e tevcihiyle beratının verilmesi talebi.  COA-YB.04-1-100-28S-1029

Çatalca kazasının Yunanistan’a verilmemesi..COA-Y.A.RES.2-56-12.R.2

Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan ile yapılan muharebeler ve bu muharebelerin çeşitli safhaları ile düşmanın Edirne-Çatalca ve benzeri yerleri bombardıman ettiğine dair tahrirat. Tarih: 20/R /1331 (Hicrî) Dosya No:112/-09 Gömlek No:9/-07 Fon Kodu: DH.SYS. 

Erbaa kazasına (Çatalca) bağlı Küçükçekmece’nin Makribor köyünde bulunan Meryem Ana Kilisesi’nin tamirine müsaade edildiğine dair ferman. COA ..A.}DVN.MHM4 – 31.. H-29-07-1263

Çatalca livası dahilinde şekavette dair( Çatalca ) COA -1330-H-02

Çatalca’daki Rum Kilisesi Mütevellililerinin Kilise ve Mekteplerin varı dağıtımı telef etmelerinden dolayı azledilmesini isteyen,kasaba Rum ahalisinin önce piskoposluğa sonra metropolitçe patrikhaneye müracaat etmeleri gerekti.  COA-DH. MKT.158-9-1311B-22

Cevdet Barın’ın Çatalca kaymakamlıklarına tayini. COA.. 24.10.1945

Share
294 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

6+3 = ?

Google Analytics Yandex Merica