logo

12 Haziran 2017

Çatalca Belediyesi Kurulması 1926

 

Çatalca Belediyesi Kurulması 1926

GİRİŞ

Ülkemizde belediye kurumlarının  ilk örnekleri Osmanlı devlet yapısında değişim  ve dönüşümümü yoğun olarak yaşadığı Tanzimat Dönemi’nde olmuştur.Bu dönemde batılılaşma ,modernleşme ve merkezleşme temel ekseninde yürütülen yeniden yapılanma çabaları yanında özelikle Doğu Akdeniz liman şehirlerinde  yaşanan çok yönlü değişim süreci,Osmanlı belediyelerinin gelişiminin de şekillendirmiştir.İstanbul modern belediyeler alanın da öncü  role sahiptir.İlk önce İstanbul’da uygulama alanı bulan modern belediye anlayışları daha sonraki zaman diliminde taşraya sıçramıştır.

İstanbul ile taşradaki belediyeler hukuki,alt yapı,kurumsal gelişim,mali yapı,yerel hizmet uygulamaları,belediyelerin siyasi rolü ve belde halkının temsili bakımından farklı özellikler göstermektedir.1855 yılından 1930 tarihine  kadar sınırlı değişikliklerle devam etmiştir.

 

 

 

Çatalca Belediye Hizmet Dairesi

 

Çatalca Tanzimat sonrası yapılan vilayet düzenlemelerinde Meclis-i İdare-i Liva-yı Zabtiyye’ye bağlanmıştır. (1865). Daha sonra dört ilçenin bağlandığı mutasarrıflık olduğunu görmekteyiz.1895’te bağımsız bir sancak olup merkez nüfusu 5-6 bin, tüm nüfusu 60.000 civarındadır.1908’de 1900 km kare yüz ölçümlü, 85.000 nüfus üç kazalı birinci sınıf sancaktır.1893’lerde mutasarrıfı (Valisi) Mustafa Cevat Abbas Bey Ulu Önder Atatürk  ve arkadaşları ile   Samsuna çıkarak Kurtuluş Savaşını başlatmışlardı.(Mustafa Cevat Abbas Bey Ulu Önder Mustafa Kemal’in baş yaveri idi) Çatalca Vilayeti Mutasarrıfı 1907’den sonra  Sait Bey’dir. 1911’de Mutasarrıf Mahmut Celalettin Beydir.

Dersaadet Belediye Kanunu’nun yeniden uygulamaya konulması çercevesinde2. Maddede öngörülen yerlerde 20 belediye kurulmaya başlandı. Ancak bu tarihlerde Adalar Beykoz ve  Makriköy’de bir kaza yönetimi bulunuyordu.Kaza yönetimi yanında belediye teşkilatı nasıl kurulacağı konusunda bir açıklık bulunmaması üzerine Şura-yı Devlet gündemine taşındı.Şura_yı Devlet Dahiliye Nezareti ve Şehremaneti’nin de görüşleri alınarak Beykoz kaza yönetiminin Ömerliye,Makriköy kaza yönetiminin Küçükçekmece’ye  nakledilmesini

(9-Kasım-1908-DH MUİ36-2/11) Adalarda kaza yönetimin kaldırılmasını ve bu üç kazada belediye yönetiminin  kurulmasını karalaştırarak konuya açıklık getirdi.

 

Ömerli,Gebze,Şile,Kartal,Küçükçekmece kazalarında eskiden olduğu gibi Şehremaneti-ne bağlı statülerini devam ettirdi.Ancak söz konusu kazaların Meclis-i Mebus an seçimleriyle ilgili işlerde Çatalca ve İzmit Sancaklarına bağlı olmalarına karar verildi.(19-Ekim-1908-DUİT..37-1/1-14) (Adliye, Harbiye, Maliye, Ticaret Nafia, Defter-i Hakani, Dahiliye, Maarif; 268392) BOA-DH.MKT.1524-64-: 14/Za/1305 (Hicrî)

 Merkezi İstanbul olmak üzere İzmit, Çatalca, Beyoğlu ve Üsküdar sancaklarıyla Şehremaneti’ne mülhak kazalardan mürekkep ikinci sınıftan bir vilayet teşkiline ve Bakırköy ile Küçükçekmece’nin Şehremaneti’ne bağlanmasıyla, Kaza-i Erbaa’nın üç kazadan ibaret kaldığı ve Çatalca adıyla anılmasına karar verildi. BOA-BEO.3611-270818-: 18/B /1327 (Hicrî) Tarih : / 1909

Dersaadet Belediye Kanunu’nda yer alan hükümlerin geçerliliği kabul edilerek (Ömerli,Gekbuze (Gebze),Şile,Kartal, ve Küçükçekmece kazaları) sadece Meclisi Mebusan seçimlerinde İzmit ve Çatalca Sancaklarına bağlı olmalarına karar verildi.

Tarih :11/R /1307 (Hicrî) Dosya No :1679 Gömlek No :53 Fon Kodu :DH.MKT.

Küçüçekmece Hükümet Konağı’nın Çatalca belediye hasılatı ve ahalinin ianesiyle inşa edilmesi.

 

Çatalca Atatürk parkı içinde ahşap bir bab (kapı) Çatalca Belediyesi Hizmet binasının 19/Z /1302 (Hicrî) 29 Eylül Salı-1885 tarihinde inşasına başlandı. 22/Ş /1305 (Hicrî)  2 Temmuz 1888 Pazartesi günü bitirilerek Çatalca halkına hizmet vermeye başladı.

Çatalca’da bir bab (kapı) belediye dairesi inşasıyla tesviye-i (İşlerin görülüp neticelendirilmesi) masarıfı (Harcama) istizanı (ruhsat-izin). (Şehremaneti 3) BOA-ŞD.714-2-22/Ş /1305 (Hicrî)

Tarih :19/Z /1302 (Hicrî) Dosya No :77 Gömlek No :4524 Fon Kodu :İ..ŞD..

Çatalca Belediye Dairesi’nin müceddeden inşası.

 

Merkezi İstanbul-da olan yeni vilayet İzmit,Çatalca,Beyoğlu,Üsküdar,sancaklarıyla Şehremanetine bağlı Adalar,Gebze,Beykoz,Kartal,Küçükçekmece,ve Şişli kazalarından ibaretti.

Vilayet teşkilatının kurulmasıyla Zaptiye Nezareti kaldırılarak aynı fonksiyonları yürütmek üzere Polis Müdüriyet-i Umumiyesi oluşturuldu.

Beyoğlu, Üsküdar, İzmit ve Çatalca sancakları ile Şehremaneti’ne bağlı kazalardan müteşekkil, merkezi İstanbul olmak üzere bir vilayet teşkiliyle Şehremaneti’nin mülki görevlerinin vilayete terki ve Zabtiye Nezareti’nin Dahiliye Nezareti’ne bağlı Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti olarak değiştirilmesi.kara verildi. 1909

Beyoğlu, Üsküdar, İzmit ve Çatalca sancakları ile Şehremaneti’ne bağlı kazalardan müteşekkil, merkezi İstanbul olmak üzere bir vilayet teşkiliyle Şehremaneti’nin mülki görevlerinin vilayete terki ve Zabtiye Nezareti’nin Dahiliye Nezareti’ne bağlı Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti olarak değiştirilmesi. Tarih :13/Ca/1327 (Hicrî) 1909 Dosya No :2827 Gömlek No :93 Fon Kodu :DH.MKT.

 

Dersaadet Belediye Kanunu’nun 40. Maddesinde Çatalca’da belediye dairesi meclisi üyelerini belirleyecek seçimlerde, oy kullanma hakkı tanınan seçmenlerin sahip olması gereken koşullar; erkek olmak,25 yaşını doldurmak,Çatalca Belediye dairesinde ikamet etmek,daire sınırları içindeki emlaki için yıllık 100 kuruş vergi vermek,Osmanlı vatandaşı olmak,hukuku medeniye ve şahsiyeye sahip olmak.cinayetten mahkum olmamak şeklinde düzenlenmişti.

Dersaadet Belediye Kanunu’nun 41. Maddesinde ise seçilme hakkına sahip olan kişilerin taşıması gereken şartlarda şöyle idi;Çatalca Belediye dairesi içinde ikamet etmek,30yaşını doldurmuş olmak,Çatalca dairesi sınırları içinde emlaki için yıllık 250 kuruş  vergi vermek, Osmanlı Vatandaşı olmak,Türkçe konuşabilmek,akli melekesi tam olmak, bir kimsenin hizmetinde bulunmaması,Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde bazı medeni haklardan yasaklı olmamak,iflas etmiş ise itibarının geri verilmiş olması,cinayet suçundan bir yıl hapis ve ona eşdeğer bir cezayla mahkum olmaması,serserilik suçundan mahkum olmamsı,geçici olarak da olsa yabancı devlet imtiyazında bulunmaması,yabancı bir devlet vatandaşlığı iddiasın da bulunulmaması,Şehremaneti veya belediye dairesinde görevli olmaması,Şehremaneti ve belediye dairelerindeki inşaat veya diğer işlerde müteahhit veya kefili bulunmaması,belediye dairesi içinde hakimlik görevinde bulunmaması gerekiyordu.

Belediye meclisi seçim sürecinin,normal düzende aralık ayından başlayarak şubatın sonuna kadar devam etmesi öngörülmüştü.(Dersaadet Belediye Kanunu Md.42)

Çatalca’ seçim işlerini yürütmek  üzere ‘’İntihap Encümeni’ kurulmuştu. ’İntihap Encümeni’ başkanlığını ise Çatalca Belediye Dairesi Reisi yürütüyordu.

Sonuç olarak 1908 yılında yapılan seçimler ile 20 belediye dairesi  hızlı bir şekilde hayata geçirilmiştir.Çatalca Belediyesi de bunlardan biridir.

Çatalca Sancağında  gayrimüslim vatandaşlar içinde  en fazla nüfusa Rum kökenliler  sahipti.Bu nedenle. Çatalca Belediyesi dairesi Meclisine  üye çıkarmışlardır.

Devlet Arşivleri kayıtlarında Çatalca Belediyesinde Fahri olarak Çatalca Belediye Başkanlığı görevini  yapan İstavraki Efendi , Çatalca Belediye dairesi ebesi Locika Hanım, Çatalca Belediye dairesi Tabib Anastaş Paşa, Çatalca Belediye dairesi  tabibi Leonidis Efendiler ve Çatalca Belediye dairesi Eczacısı Vangel ile Vartan Efendilerin görev yaptıklarını,Çatalca Belediyesinde Rum ca ve Ermeni ce evrakların bulunduğu ve Rumca ve Ermenice bilen memurlarında olduğunu,Çatalca Belediyesi’ndeki Çatalca Sancağı İdare Meclisi azalığına seçilen Sutiraki Efendilerin belgelerini görmekteyiz.

Dersaadet Belediye Kanunu’nun 48. ve 49. maddelerinde istinat makamı olarak gösterilen Çatalca Belediye dairesi  meclisi daha sonra değiştirilen yeni yapıda kaldırıldığından,yerine ikame olan Encümen’e aynı fonksiyonlar yüklemiştir.

Çatalca belediye dairesi  Encümen görevleri-1916

Belediye Reisi tarafından Encümen’e havale edilen konularda görüş bildirmek,

Çatalca Belediye dairesi   bütçesi ve yıllık muhasebe cetvellerini incelemek,

Toplanan vergiler hakkında görüş bildirmek,

Değeri 5.000 lirayı aşan satışlar konusunda görüş bildirmek,Müzayede ve münakaşa işlemleri konusunda görüş bildirmek,İhale ve esnaf cemiyetleri ile ilgili konuları mevzuata uygunluk bakımından değerlendirmek,Veznenin her ay başında vereceği hesap raporu üzerine gelir ve harcama hesaplarını incelemek,Belediye seçimlerinde Dersaadet Belediye Kanunu’na göre istinaf makamı olarak ilgili anlaşmazlıklara bakmak,Müfettiş-i Umumi tarafından ön soruşturma yapılan memur ve müstahdem hakkında mahkemeye sevk edilmeleriyle ilgili karar vermek.

 

1913’den sonraki üye seçimleri ,seçmenlerin yangınların getirdiği yıkımlar sonucu yer değiştirme ve savaş dolayısıyla bir kısmının askerde olması nedeni ile bir çok defa ertelenmiştir.

Tarih :24/Ş /1339 (Hicrî) Dosya No :65 Gömlek No :59 Fon Kodu :DH.UMVM

Çatalca Meclis-i Umumisi’nce yeni bütçe tasdik edildikten sonra Belediye Meclis azası marifetiyle seçim yapılarak encümenin kurulduğu Meclis-i Umumice intihap emrinin tasdike sunulduğu.

 

 

Çatalca Belediye dairesinde bir zamanlar yol yapımı,kaldırım inşaatı,su yolu ve lağımların tamiri gibi konularda sorumlu,hükümetçe atanan mühendisler bulunurdu.Daha sonraki yıllarda tüm  mühendislik hizmetleri ‘’Heyet-i Fenniye Müdüriyeti’’adı ile yapılandırıldı.

’Heyet-i Fenniye Müdüriyeti’ fonksiyonlarını üç madde altında yürütülmesini sağlıyordu.

Şehrin genel plan ile düzenleme projeleri hazırlamak

İstikamet düzenlemek ve istimlak,

Yeni sokak güzergahları ve meydan yerleri tespit etmek,

Binaların kanunlar ve fen kuralları ile yapılmasını denetlemek,

İnşaatların harita planlarını onaylamak,

Hizmet-i Umumi yürüten şirketleri denetlemek,

Tartı ve ölçeklerin düzenlenmesini sağlamak,

Sokakları isimlendirmek,Vakit ve rasat hesaplarının yapılmasını sağlamak,

Harap ve tehlikeli binaların yıkılmasını sağlamak,

Nakliye ücretlerini belirlemek,

Şehrin temizliği ve aydınlatılması hizmetleri yürütmek,

Plan ve düzenle projelerini yıllık planlar  çerçevesinde uygulamak,

Bahçe inşa etmek

Şehre su sağlamak,

,Fen işlerini yürütmek,

Yangınların önlenmesi,

Sel felaketine karşı önlemler almak,

Derelerin temizlenmesi,

Umuma ait orman,koru,fundalıkların yetiştirilmesi

Şehre gelecek ziyaretçiler için araç sağlamak

Tarih :03/Ra/1308 (Hicrî) Dosya No :1198 Gömlek No :93743 Fon Kodu :İ..DH.. Çatalca Sancağı Başmühendisliği

 

Yerel hizmetler alanındaki sorumlulukların gelişmesi,yeni gelir kaynaklarının elde edilmesinin de yolunu açtı.Sokakları aydınlatma hizmetlerinin belediyelere verilmesi, karşılığında tenvirat resmi alınmasına yasal bir zemin hazırladı.

Çatalca livasının ihtiyacı için dört yüz teneke gazın, Şehremanetince parası alınarak, Çatalca Belediye Reisi Cemil Bey’e teslimi. BOA-DH.İ.UM.EK-21-75-: 17/Z /1334 (Hicrî)

 

Dersaadet Belediye Kanunu belediye görevleri ile ilgili hükümleri 1930 yılına kadar yürürlükte kalması bakımından önem taşımaktadır.Çatalca Sancağında  Dersaadet Kanunları  ile yeni oluşturulacak belediye dairelerinin  uygulamaları şu şekilde yer almakta idi;

Çatalca Sancağında bina inşaatlarını denetlemek,yol genişlemesi ve düzenleme çalışmalarını yürütmek,kaldırım ve lağım şebekesi inşa ve tamir faaliyetleri  gerçekleştirmek,

Harcamalarına ait  olduğu taraftan karşılamak üzere özel ve kamuya ait su yollarının inşaatı ve tamiri,

İnşaatı tekrar mümkün olmayan harap yapıların çevreye verilecek zararları önlemek için gereken tedbiri almak,

Devlete ait binaların inşaatı ve tamiri,

Yolların düzenlenmesi ve genişlemesi için kamulaştırma yapmak,

Belediye daireleri  mahallelerinin  güzelleştirilmesi için aydınlatma ve temizliklerini yapmak,

Halkın ihtiyacı için yeni meydanlar ve mevcut meydanların bakımını temizliğini yapmak,

Halka açık lokanta,kahve,gazino,tiyatro,cambazhane vb. denetlemek,

Tartı ve ölçü aletlerinin kontrolünü  gerçekleştirmek,

Fırınlarda genel düzeni,ekmeğin fiyatını ve gramajını denetlemek,

Sağlıksız et satışını önlemek amacı ile gereken tedbirleri almak.Bu amaçla mezbaha inşa edilmesini sağlayarak şehir merkezi içinde hayvan kesiminin önüne geçmek,

Sağlığa zararlı gıda maddeleri satışını önleyici tedbirler almak,

Sıhhiye Nezareti ile koordinasyon içinde genel sağlığın korunması ile ilgili gereken tedbirleri almak,

Vurgunculuğu önlemek,

Esnafı denetlemek,

Binek ve yük arabasıyla hayvanları sağlık ve düzen açısından denetlemek,

Seyyar esnafın ana caddeler den ziyade sokak içlerinde çalışmasını sağlamak,

Halkın ihtiyaçlarıyla ilgili malların nakliyesini zorlaştıran durumların ortadan kaldırılmasını sağlamak,

Düzenleyici görevlerini de şöyle saymak mümkün;

Çatalca’da pazar kurulması için yer belirlemek,kira,binek  ve yük hayvanları ücret tarifeleri,emlak kayıtları yanında ölüm ve doğum konusunda kayıt ve diğer işlemler Çatalca Belediye Dairesinin sorumluluğunda idi.

Tarih :05/B /1304 (Hicrî) Dosya No :1408 Gömlek No :36 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca mutasarrıfının bulaşıcı bir hastalığa müptela olduğundan ahz-ı asker riyasetinin uygun olamayacağı ahali tarafından haber verilmesi üzerine konunun araştırılarak durumun Seraskerliğe bildirilmesi.

 

Tarih :27/B /1304 (Hicrî) Dosya No :1414 Gömlek No :101 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca Mutasarrıfı’nın bulaşıcı hastalığa müptela olduğuna dair gelen istihbaratın asılsız olduğunun anlaşıldığı.

 

Tarih :29/Ş /1315 (Hicrî) Dosya No :1072 Gömlek No :80359 Fon Kodu :BEO

Çatalca’da görülen bulaşıcı hayvan hastalığından dolayı ittihazı muktezi tedabire dair. (Ticaret; 79323

 

Tarih :07/N /1326 (Hicrî) Dosya No :2621 Gömlek No :58 Fon Kodu :DH.MKT.

Bulaşıcı hayvan hastalıklarının çıkmasını ve yayılmasını önlemek amacıyla hayvanların bir yerden diğer bir yere sevk edilirken tıbbi muayeneden geçirilmesi gerektiğinden Çatalca Mutasarrıflığı’ndan bir baytar istenmesi.

 

Tarih :29/Z /1277 (Hicrî) Dosya No :482 Gömlek No :33 Fon Kodu :A.}MKT.UM..

Çatalca’ya iskan edilecek Kırım Muhacirleri’nden Hoca Bektaş takımından fakir olanlarına yevmiye verilmesi

 

 

Tarih :05/L /1310 (Hicrî) Dosya No :185 Gömlek No :13855 Fon Kodu :BEO

Yazlık tohum tedarikinden aciz kalan fakir çiftçilere verilecek zahirenin esmanı olan paranın Çatalca sancağınca Orman ve Maadin ve Zirat hasılatından tesviyesi. (Orman ve Maadin ve Ziraat, Ticaret; 12793)

 

Tarih :27/Z /1312 (Hicrî) Dosya No :270 Gömlek No :41 Fon Kodu :MF.MKT.

Çatalca İdadisi’nin fakir talebeleri için gerekli kitapları tedarik eden Mutasarrıf Cevad Bey’in bu davranışından memnun olunduğu.

 

Tarih :16/C /1317 (Hicrî) Dosya No :2259 Gömlek No :88 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca ve Büyükçekmece’de fakir ve yetim çocukların meccanen sünnetini yapan Hacı Mahmud Efendi’nin nişan veya madalya ile taltifi.

 

Tarih :27/Za/1336 (Hicrî) Dosya No :15 Gömlek No :2 Fon Kodu :DH.UMVM

Çatalca Büyükçekmece yolu üzerindeki köprünün tamir masrafları için Çatalca livasının sene-i haliye hususi bütçesine tahsisat ilavesi.

 

Tarih :28/Za/1095 (Hicrî) Dosya No :1 Gömlek No :14 Fon Kodu :İE.NF..

Çatalca’da su yollarının tathiri ve kaldırım tamirine ait işlerin muhasebe evrakı zayi edildiğinden bir başka nüshasının çıkartılarak verilmesine dair ser-mimar İsmail imzalı arzuhal.

 

Tarih :23/B /1282 (Hicrî) Dosya No :1018 Gömlek No :87 Fon Kodu :MVL

Çatalca kazasının muhtelif mevkilerindeki yedi köprünün ahali tarafından tamirine başlanıldığı. (2. Rumeli)

 

Tarih : Dosya No : Gömlek No :346 Fon Kodu :ML.VRD.CMH.d…

Büyükçekmece, Küçükçekmece, Çatalca ve Terkos nahiyeleri ile Suyolu kurası re’aysının esnâf-ı selâse vechile mukayyed olan evrak ve bedelinin miktarını mübeyyin defter.

 

Tarih :13/Ra/1324 (Hicrî) Dosya No :3036 Gömlek No :10 Fon Kodu :ŞD.

Çatalca İskele memurundan şikayete dair kabzımal esnafının arzuhali. (İstida 26)

 

 

Tarih :25/R /1334 (Hicrî) Dosya No :98 Gömlek No :1 Fon Kodu :DH.İ.UM

İstanbul,Çatalca’daki bazı celep esnafının Dağlı ve Karaman’ın kıyyesini 16 kuruştan kasaba vermeyi taahhüt ettikleri fiyattan satmayıp geri götürmeleri ve bunların İstanbul’a iadesi hakkında.

 

 

Tarih :17/S /1325 (Hicrî) Dosya No :1155 Gömlek No :88 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca kasabasında cuma günleri kurulan zamanla dağılan pazarın eskisi gibi yine haftada bir kere cuma günleri kurulması.

 

 

Tarih :15/Ca/1332 (Hicrî) Dosya No :101 Gömlek No :42 Fon Kodu :DH.İD..

Et fiyatlarının yükselmesi sebebiyle beş altı kıyyeden düşük erkek kuzularla bütün dişi kuzuların kesiminin men edilmesi hakkında Çatalca Belediye ve İdare Meclisleri’nce alınan kararın livadan çıkarılması memnu hayvanlar için menşe şahadetnamesi verilmemek suretiyle muhafaza edilebileceği.

 

:Çatalca’da dilenciliği önleme, kör,dilsiz,yetim çocukların yetiştirilmesi,fakir ve muhtaç durumda olanların tedavisi,iş göremeyen ihtiyaç sahiplerinin iaşesi sağlanması amacı ile hastane,gurabahane ve sanayi mektepleri kurmak Çatalca Belediyesi dairesinin sosyal görevleri arasında idi.

Tarih :01/Z /1333 (Hicrî) Dosya No :96 Gömlek No :53 Fon Kodu :DH.UMVM

Şehit çocuklarının eğitim ve terbiyeleri birçok müessese tarafından yerine getirildiğinden Çatalca Belediyesi bütçesine ayrıca bunun için tahsisat ayırmaya uzun olmadığı

 

Çatalca Belediye dairesinin kurumsal görevleri ise;Çatalca Belediyesi dairesi aleyinde açılan davalarda savunma yapma ve haklarını korumak için yargı yoluna gitme,gayrı menkul  ve gelir getiren Çatalca Belediye dairesinin mülklerinin kullanımı ve kiraya verilmesi.Gelir toplayarak  gereken alanlara harcamalar yapmak.

Çatalca Belediye dairesinin koruyucu sağlık hizmetleri arasında;Ruh ve beden sağlığını tehdit eden zararlı alışkanlıklara karşı halkı bilinçlendirme,Gıda maddeleri kontrolü ve gerekli olanların tahlilini yaparak zararlı olanların satışını yasaklamak,süt veren hayvanların denetimini yapmak,hasta ve zayıf hayvanların etlerinin satılmasını önlemek mezbahalarda kesilen hayvanların sağlık kontrolü ve benzeri baytarlık hizmetleri yürütmekİnsanların toplu halde bulunduğu yerler ile otel,han,bekar odaları,lokanta,ve benzeri yerleri sağlık açısından denetlemek,Hastalıklara karşı aşılama yapmak,Bulaşıcı hastalıkların yayılmasına sebep olan  böceklere karşı savaş açmak,gerekli tedbirleri almak,Tephirhaneler kurup,işletmek,Çatalca Belediye dairesinin içinde kalan fabrika,atölyelerin gerek kurulmasında gerekse kurulduktan sonra denetlemek sağlığa zararlı olanların iyileştirilmesini sağlamak,su yolları,su kuyuları lağımların sağlık kurallarına uygun olarak inşa edilmesi Çatalca Belediye dairesinin koruyucu sağlık hizmetleri arasında sayılabilir.

Tarih :09/R /1306 (Hicrî) Dosya No :1574 Gömlek No :45 Fon Kodu :DH.MKT.

Istranca taraflarındaki hayvanlarda veba hastalığı görüldüğünün ihbar edilmesi üzerine buraya gönderilen Çatalca baytar müfettişince yapılan incelemede böyle bir hastalığın olmadığı gibi kara sığırlarda görülen kuduz hastalığının da iyileşmiş olduğu.

 

Tarih :04/B /1306 (Hicrî) Dosya No :1601 Gömlek No :105 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca’nın İzzeddin karyesinde zuhur eden veba-i bakari ve kıl kurdu gibi hayvan hastalıklarının men-i sirayeti için önlem alınması.

 

Tarih :24/Z /1306 (Hicrî) Dosya No :1650 Gömlek No :40 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca’daki sığır vebası dolayısıyla hayvan nakli ve kömür arabaları hususunda getirilen sınırlamadan Terkos’tan Dersaadet’e kömür taşıyan arabaların istisna tutulması.

 

Tarih :08/Ra/1307 (Hicrî) Dosya No :1671 Gömlek No :63 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca kasabasındaki veba-yı bakari hastalığının ortadan kalkmasıyla oradaki sıhhiye kordonunun kaldırıldığı, hastalığın devam ettiği Çakıl ve Yenice köylerinde ise kordonun takviye olunduğu.

 

Tarih :08/R /1307 (Hicrî) Dosya No :1678 Gömlek No :62 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca’ya tabi Çakıl karyesinde görülen veba-yı bakari salgınının önlendiği ve telef olmuş hayvanlar hakkında gereken tedbirlerin alındığı.

 

Tarih :27/R /1307 (Hicrî) Dosya No :1683 Gömlek No :137 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca ve civarında görülen veba-yı bakari hastalığının yayılmasının engellenmesi için alınan tedbirler.

 

Tarih :09/L /1307 (Hicrî) Dosya No :1726 Gömlek No :96 Fon Kodu :DH.MKT.

Edirne’nin Şehbaz ve Çatalca’nın Hacımaşlı karyelerindeki tifo ve veba-i bakari hastalıklarıyla ilgili Edirne vilayetinden mütalaa istendiği.

 

Tarih :01/Ş /1315 (Hicrî) Dosya No :1058 Gömlek No :79337 Fon Kodu :BEO

Veba illet-i sariyesinin tedkiki için Bakteriyolojihane laborantı Mösyö Nikol’un muavini Adil Efendi’nin Çatalca’ya gitmesi için gereken harcıraha dair. (Dahiliye; 78936)

 

Tarih :05/Ş /1315 (Hicrî) Dosya No :1061 Gömlek No :79536 Fon Kodu :BEO

Çatalca ve Küçükçekmece dahilinde veba-i bakari zuhuruna mebni indifaına kadar Edirne Vilayetince koyun sevkiyatının Dersaadet ihtiyacat-ı lahmiyesi sektedar olmayacak surette şimendüferle ve mümkün olanların bahren icrası. (Edirne)

 

Tarih :11/N /1315 (Hicrî) Dosya No :1078 Gömlek No :80816 Fon Kodu :BEO

Çatalca’da zuhur eden veba-ı bakari illet-i sariyesi hakkında tedkikatta bulunmak üzere gönderilen Binbaşı Aristidi Bey’e kolaylık gösterilmesi. (Rumeli Mutasarrıflığı; 78936)

Tarih :19/Z /1315 (Hicrî) Dosya No :1122 Gömlek No :84082 Fon Kodu :BEO

 

Çatalca sancağıyla Küçükçekmece ve Gebze kazalarında hükümferma olan veba-i bakari külliyen mündefi olup mevzu kordonlar kamilen ref edilmekle bundan böyle oralardan Dersaadet’e ve mahalli saireye kara sığır koyun ve hayvanat-ı saire sevk ve ithalinde hiçbir mahzur kalmadığı Orman ve Maadin Nezareti’nden bildirildiği. (Şehremaneti; 78916)

 

Tarih :28/Ra/1316 (Hicrî) Dosya No :2092 Gömlek No :22 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca’dan sirayet ettiği anlaşılan ve Vize kazasının Çakıllı ve civarında görülen “Veba-yı bakari”nin etrafa yayılan mahallinde mahv ve izalesi.

 

Tarih :10/Ca/1316 (Hicrî) Dosya No :2110 Gömlek No :106 Fon Kodu :DH.MKT.

Veba-i Bakteriyelden dolayı baytar müfettişi refakatinde Çatalca’ya giden Kolağası Mahmut Efendi’ye mezkur belediyenin ihtiyacının olmadığı ve harcırahında ödenemeyeceği.

 

Tarih :21/C /1316 (Hicrî) Dosya No :2129 Gömlek No :13 Fon Kodu :DH.MKT.

Hayvan ithalinin yasaklanmasının müşkülata yol açtığı ve ihraç edilen hayvanat ile işlenmemiş mahsulat-ı hayvan iyenin Kırkkilise’nin Çakılı karyesi ile Çatalca sancağında veba-i bakari hastalığının zuhuru sebebiyle Bulgaristan’a girişinin menedildiği.

 

Tarih :21/Ş /1316 (Hicrî) Dosya No :2156 Gömlek No :48 Fon Kodu :DH.MKT.

Tramvay şirketinin Aksaray ahırında iki baş beygirinin ruam hastalığına tutulduğu gibi aynı hastalığın Şişli ahırındaki hayvanlarda da görüldüğü, Çatalca sancağında Silivri kasabası mülhakatından Alyanak Çiftliği’nde ise veba-i bakari zuhur ettiği, Şehremaneti Baytar Müfettişliği müzekkeresinde zikredildiği üzere fenni tedbirler alınarak hastalığın yayılmasına meydan verilmemesi

 

Tarih :25/M /1324 (Hicrî) Dosya No :1058 Gömlek No :44 Fon Kodu :DH.MKT.

Bulgaristan hududuna üç yüz km’den daha fazla bir mesafesi mevcut Çatalca livasına tabi bir karyede vuku bulan veba-yı  bakteriyeden dolayı kendi cihetlerine hayvan sokulmasını men eden Bulgaristan Emareti’nin bu davranışıyla Osmanlı ticaretini baltalamayı hedeflediği.

 

Tarih :02/B /1325 (Hicrî) Dosya No :1189 Gömlek No :25 Fon Kodu :DH.MKT.

Belediye daireleri ve Şehremaneti’ne mülhak kazalar ile Çatalca’da çıkan veba-yı  bakarinin yayılmasını önlemek ve ihticab rüsumunun tahsilinde gayretleri görülen bazı memurların taltif edilmesi.

 

Tarih :02/Ş /1325 (Hicrî) Dosya No :1197 Gömlek No :48 Fon Kodu :DH.MKT.

Beykoz Şişe Fabrikası mamulatına sarılı ot ve samanların Varna Gümrüğü’nde yakılması işleminin Sıhhiye dairesinin dokuz numaralı raporuna istinaden gerçekleştirildiği, halbuki bu raporun Büyükçekmece’ye tabi bazı köylerle Çatalca kasabasında ve üçünçü daire-i belediye dahilindeki bazı mahallelerde ortaya çıkan sığır vebasıyla ilgili olduğu Beykoz ve Şuşe Fabrikasıyla alakası olmadığı.

 

Çatalca Belediye dairesinin genel sağlık hizmetleri arasında;Halkın tedavisi için hastane ve muayenehaneler kurmak,Bulaşıcı ve salgın hastalıkların ortaya çıkması ve yayılması tehlikesine karşı Sıhhiye Nezareti ile koordinasyon halinde gerekli tedbirleri sağlamak, Halkı sağlık kuralları konusunda bilinçlendirmek,Vefat edenleri kontrol ederek defin ruhsatlarını düzenlemek,Su kaynaklarını içilebilir olanları belirlemek,sağlık konusunda broşür yayınlamak,içme suları,su kuyularından zararlı maddelerden arındırmaktı.

Bir zamanlar Çatalca Belediye dairesinin  çalışan memurlar arasında Belediye Reisi en fazla maaş alan memurdu (15.000 kuruş)Muavinler ise 6.000 kuruş  maaş alırken  müdürlük görevi yapanlar ise 5.000 kuruş maaş almakta idi. Müdürler arasında maaş farklılıkları olabiliyordu.Örneğin  Makine  ve Sanayi müdürü 4.000 kuruş alırken Harita şubesi  müdürü 3.500 kuruş  maaş alıyordu. Çatalca Belediye dairesinde bahçıvan çavuşu ,baytar 1.500 kuruş maaş alırken,Kantar memuru, şoför 1.200 kuruş almakta idi.Demirci1.100 kuruş, mütercim,,bahçıvan,hademe1.000 kuruş,su memuru,pazar memuru,itfaiye memuru, bahçeler muhafızı,park muhafızı 800 kuruş,telefon memuru,Reis kapıcısı 600 kuruş almakta idi.

Çatalca Belediye dairesinin  çalışan memurların çalışma düzeni ise şöyleydi; Çalışma saatleri konusunda yaz kış dönemi için  farklı çalışma saatleri uygulanmıştı.Mart ayından başlayarak eylül sonuna kadar süren dönemde 9.30-16.30 ekim ayından şubat sonuna kadar olan dönem de ise 10.00-17.00 saatleri çalışma aralığı olarak belirlenmişti.Kış aylarında havanın erken kararması ile mesai saatleri 16.00 ya çekiliyordu.Gün içinde yemek arası 12.00-13.00 tü.

Tarih : Dosya No : Gömlek No :29013 Fon Kodu :EV.d…

Istranca, Çatalca ve İzmir evkaf müdürlüklerindeki ve belediyede çalışan bazı memurların maaş miktarları.

 

Tarih : Dosya No : Gömlek No :6017 Fon Kodu :ML.MSF.d…

Çekmece-i Kebir, Çekmece-i Sagir, Çatalca ve Terkos kazalarının ve köylerinin masarıfatını ve memur maaşlarını havi defter. (2 ek)

 

Tarih : Dosya No : Gömlek No :124 Fon Kodu :T..d…

İstanbul Vilayeti Çatalca nafia memuru ve mühendislerinin maaş ödeme defteri.

 

 

Tarih :29/Z /1291 (Hicrî) Dosya No :77 Gömlek No :323 Fon Kodu :DH.SAİD.d…

Mehmet Şevket Efendi; 1291 Zağra-i Atik doğumlu, Çatalca Belediye Memuru Hatibzade Mehmet Efendi’nin oğlu

 

Tarih :08/M /1292 (Hicrî) Dosya No :779 Gömlek No :63354 Fon Kodu :İ..DH..

Çatalca memurin-i mahalliyesinin harcırahları.

 

Tarih :29/R /1306 (Hicrî) Dosya No :1580 Gömlek No :110 Fon Kodu :DH.MKT.

Kaza-i Erbaa isminin Çatalca sancağına tahvil olunmasından dolayı liva nüfus memurluğu adına kazıtılan resmi mührün gönderilmesi lüzumu.

 

Tarih :03/Ş /1308 (Hicrî) Dosya No :1818 Gömlek No :93 Fon Kodu :DH.MKT.

Kış mevsimini geçirmek için Bulgaristan’dan Osmanlı topraklarına sevk olunan ağnamın sınırdan geçişinde “duhuliye resmi” alınıp ilk bahardaki dönüşlerinde alınan resmin iadesi usulüne aykırı olarak Kırkkilise’nin Malkoçlar Gümrüğü memurlarının, Bulgaristan’ın Otluköyü’nden İlyendelo’nun Çatalca’ya sevk ettiği hayvanlarından gümrük resmi alındığı belirtilerek, söz konusu usul cari ise paranın iadesi, değilse bunun zamanında ilanının Bulgarlarca istenilmesi üzerine; usulen cari olup-olmadığı, mülga ise sebebinin belirtilmesinin istenildiği.

 

Tarih :17/M /1306 (Hicrî) Dosya No :1546 Gömlek No :1 Fon Kodu :DH.MKT.

1304 senesinden itibaren belediye gelirlerinden zebhiye, kantar, hayvan ve kile rüsumları Hazine’ye devredilmesinden dolayı Çatalca Sancağı belediye memurları maaşlarının da mal sandıklarınca ödenmesi isteniyorsa da bu vergilerden sadece zebhiye resmi hazineye terk edilmiş olduğundan belediye memurları maaşlarının mal sandıklarınca karşılanamayacağı.

 

Tarih :29/R /1306 (Hicrî) Dosya No :1580 Gömlek No :110 Fon Kodu :DH.MKT.

Kaza-i Erbaa isminin Çatalca sancağına tahvil olunmasından dolayı liva nüfus memurluğu adına kazıtılan resmi mührün gönderilmesi lüzumu.

 

 

Tarih :21/Ca/1310 (Hicrî) Dosya No :705 Gömlek No :14 Fon Kodu :A.}MKT.MHM.

İnşa olunan Darülaceze binasının dayanıklılığını ve kullanılan malzemenin şartlara uygun olup olmadıını teftiş ederek Fen Komisyonuna malumat vermek üzere Çatalca İstihkam binbaşılarından İbrahim Edhem Efendi’nin Fen memuriyetine tayini.

 

, Tarih :08/Za/1310 (Hicrî) Dosya No :207 Gömlek No :15497 Fon Kodu :BEO

Çatalca Meclis-i İdaresi azalığına intihab olunan zevatın tasdik-i memuriyetleri hakkında. (Dahiliye)

 

Tarih :14/Za/1310 (Hicrî) Dosya No :19 Gömlek No :20 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca İdare Meclisi’nde hizmet süreleri dolan azaların yerine yapılan seçimde ekseriyetin oyunu alan Mehmed ve Anastaş efendilerin memuriyetlerinin onaylandığı.

 

Tarih :25/M /1311 (Hicrî) Dosya No :253 Gömlek No :18917 Fon Kodu :BEO

Çatalca Meclis-i İdare azalığından Gümülcine Ziraat Bankası’na tayin olunan Mehmed Efendi’nin yerine Subaşı Karyeli Hafız Mehmed Efendi’nin icra-yı memuriyetinin tasdiki hakkında. (Dahiliye)

 

 

 

 

Tarih :12/R /1311 (Hicrî) Dosya No :298 Gömlek No :22311 Fon Kodu :BEO

Çatalca Kazası’nın üç yüz iki ve üç ve dört seneleri yabancı temettu vergisinin tahrir ve tahsiline memur edilmiş ve vazifesini ifa etmiş ise de aidatını almadığına dair Mustafa imzalı arzuhal. (Maliye)

 

Tarih :10/Ca/1311 (Hicrî) Dosya No :284 Gömlek No :67 Fon Kodu :Y..A…HUS.

Terkos Su Kumpanyası’nın Çatalca taraflarında bulunduracağı memurlara tezkire verilmesi ve o civarda avlanmak isteyen ecnebî sefir ve tebeasının Hâriciye Nezâreti’ne mürâcaatla müsaade istemelerinin usül-i ttihâzı.

 

 

Tarih :26/Ş /1312 (Hicrî) Dosya No :595 Gömlek No :39 Fon Kodu :A.}MKT.MHM.

Dersaadet’teki kolera dolayısıyla Meclis-i Umur-ı Sıhhiye’nin aldığı kararlar çerçevesinde Tuzla ile Çatalca Tahaffuzhaneleri’ne doktor, memur ve hademe tayini.

 

 

Tarih :29/B /1314 (Hicrî) Dosya No :5 Gömlek No :52 Fon Kodu :DH.TMIK.S..

Çatalca’da Islahat kararlarına göre idare daireleri memuriyetlerine nüfus nisbetinde müslüman ve gayri müslim şahısların tayini.

 

Tarih :04/L /1314 (Hicrî) Dosya No :2668 Gömlek No :32 Fon Kodu :ŞD.

Çatalca Mutasarrıfı Cevad Bey’in Sürre-i Hümayun emanetiyle Hicaz’a gittiği zaman maaşlarının ailesine verilmesini tavsıye eylediğinden bahisle bu misillu memuriyetle sevk edilen mahalle azimet edenlerle yerlerine tayin kılınacak vekillere verilecek maaşlar hakkında istizan-ı muameleye dair Dahiliye tezkiresi. (Dersaadet 16)

 

Tarih :01/Za/1314 (Hicrî) Dosya No :154 Gömlek No :4 Fon Kodu :Y..MTV.

Edirne vilayeti ve Çatalca ile Şehremanetine merbut mahallerde inşası mukarrer askeri yollar için nafia memuru tayini hususuna dair Ticaret ve Nafia Nezareti’nin arzı.

 

 

Tarih :16/Z /1314 (Hicrî) Dosya No :952 Gömlek No :71368 Fon Kodu :BEO

Çatalca Sancağı İdare Meclisi Azalığı’na tayin olunan Hafız Mehmed ve Nikolaki efendilerin tasdik-i memuriyetleri. (Dahiliye)

 

 

Tarih :15/M /1315 (Hicrî) Dosya No :10 Gömlek No :103 Fon Kodu :DH.TMIK.S..

Çatalca Mutasarrıf Muavinliği’ne tayin edilen Lambeki Efendi’nin, Meclis-i İdare-i liva tabii azası olarak rütbe ve memuriyet itibariyle mazbataları temhirde kimleri takip edeceği.

Tarih :01/R /1315 (Hicrî) Dosya No :999 Gömlek No :74912 Fon Kodu :BEO

Çatalca Meclis-i İdaresi azalığına seçilen Haci Tanaş Efendi’nin memuriyetinin onaylanması. (Dahiliye; 71368)

 

Tarih :20/Z /1315 (Hicrî) Dosya No :1122 Gömlek No :84133 Fon Kodu :BEO

Edirne vilayeti ve Şehremaneti ile Çatalca sancağı dahilinde tesviye ve inşa edilecek turuk-ı askeriye ve köprülere memur Erkan-ı Harbiye kolağalarından Nasuhi ve Osman Beylere maaş-ı askeriyelerinden başka bedelattan senevi on sekiz bin küsur kuruş verilmesi uygun görüldüğünden, fevkalade surette verilen maaşlarının kesilmesine dair Ticaret ve Nafia Nezareti’nden gönderilen tezkire. (Harbiye; 84133)

 

 

Tarih :22/M /1316 (Hicrî) Dosya No :1140 Gömlek No :85457 Fon Kodu :BEO

Çatalca Sancağı Meclis-i İdare azalıklarına seçilenlerin tasdik-i memuriyetleri. (Dahiliye)

 

Tarih :07/L /1316 (Hicrî) Dosya No :2167 Gömlek No :44 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca sancağında bazı yerlerde meskukat aramak için ücreti kendilerince ödenmek üzere bir memur gönderilmesi talebine dair Silivri kasabası ahalisinden İsmail Hakkı ve Koçu’nun istidaları üzerine başkalarının da talib oldukları ve asâr-ı atika niyeti taşımadıklarından bunun nazar-ı itibara alınamayacağı.

 

Tarih :02/Z /1316 (Hicrî) Dosya No :2189 Gömlek No :105 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca Sancağı İdare Meclisi azalığı için yapılan seçimde çoğunluğu kazanmış olan şahıslardan Mehmed ve Perikli efendilerin memuriyetlerinin onaylanması konusunun Sadaret’e arzı.

 

Tarih :25/M /1317 (Hicrî) Dosya No :1320 Gömlek No :98944 Fon Kodu :BEO

Çatalca Sancağı Meclis Azalığı’na tayin olunan Mehmet ve Hafız Mehmet efendilerin tasdik-i memuriyetleri. (Dahiliye)

 

Tarih :29/Z /1341 (Hicrî) Dosya No :68 Gömlek No :53 Fon Kodu :DH.EUM.LVZ.

Çatalca mürettebatından muşamba ve çizme alacak memurların isimleri. a.g.t. tt

 

Tarih :08/S /1335 (Hicrî) Dosya No :81 Gömlek No :37 Fon Kodu :DH.EUM.MEM.

Çatalca’dan gönderilen 1332 senesi Eylül ayına ait memurların vukuatını mübeyyin cetvelde görülen noksanlıkların tashihi talebi.

 

Tarih :05/Ra/1335 (Hicrî) Dosya No :3 Gömlek No :23 Fon Kodu :DH.UMVM

Çatalca’da 1333 yılında İdare-i Hususiye Teşkilatı kurulacağından, bu tarihten önce görevde olan memur ve hizmetlilerin maaşlarının verilmesi.

 

Tarih :18/Z /1335 (Hicrî) Dosya No :42 Gömlek No :43 Fon Kodu :DH.EUM.2.Şb

Çatalca livası ziraat memuru Aram Acemyan’ın İstanbul’a azimetine müsaade talebi.

 

Tarih :29/Ra/1340 (Hicrî) Dosya No :60 Gömlek No :118 Fon Kodu :DH.EUM.LVZ.

Çatalca Merkez Memuru Osman Bey’e elbise verilmesi.

 

Tarih :26/B /1340 (Hicrî) Dosya No :93 Gömlek No :59 Fon Kodu :DH.UMVM

Büyükçekmece Belediyesi’nde yapılan teftişatta misafirine yemek ve kahve bedelleri ile Fransız jandarma kıt’atı için sarf edilen paranın sadece belediye reisinin imzasını havi senetlerle icra kılındığı ve reis ile bazı memurların ay bitmeden maaşlarını aldıkları halde bazı müstahdeminin iki ay maaş alamadıklarının tespit edilip Çatalca Mutasarrıflığı’na bildirilmesi.

 

Tarih :13/N /1340 (Hicrî) Dosya No :11 Gömlek No :2 Fon Kodu :DH.İ.UM

Çatalca kazâsına muzâf Polaye karyesi intihâbının takibi için merkez livâdan bir memurun gönderilmesi

 

Tarih :16/L /1340 (Hicrî) Dosya No :1955 Gömlek No :47 Fon Kodu :ŞD.

Çatalca Defter-i Hakani memuru Hakkı Efendi’nin men-i muhakeme kararı. (Edirne 4)

 

Tarih :12/Z /1340 (Hicrî) Dosya No :62 Gömlek No :67 Fon Kodu :DH.EUM.AYŞ.

Çatalca livası merkeziyle ve mülhak Büyükçekmece kazası merkezinde meydana gelen suçları gösterir cedvelin liva merkez memurluğunca takdimi.

 

:21/Z /1340 (Hicrî) Dosya No :231 Gömlek No :42 Fon Kodu :DH.EUM.MH..

Çatalca’da meydana gelen bir şirket olayının faillerini bulmak için İstanbul ve çeşitli mahallere vazifeli gönderilen memurların harcırahları talep edilmiş ise de hudut harici yerlere giden memurlar için harcırah ödenemeyeceği Çatalca livası hududu içinde vazife yapan memurların harcırahları için havalename gönderilebileceğinin Çatalca Müdüriyeti’ne bildirilmesi.

 

 

Tarih :14/M /1341 (Hicrî) Dosya No :63 Gömlek No :25 Fon Kodu :DH.EUM.AYŞ.

1338 senesi Ağustos ayı zarfında Çatalca sancağında meydana gelen cerâime adi istatistik cetvelinin Çatalca Merkez Memurluğu’nca takdimi.

 

:09/S /1341 (Hicrî) Dosya No :224 Gömlek No :118 Fon Kodu :MV.

Çatalca Sancağı Meclis-i İdare Baş Katibi Lebib Efendi’nin istifası nedeni ile yerine bir memur tayini.

 

Tarih :18/Ra/1339 (Hicrî) Dosya No :20 Gömlek No :14 Fon Kodu :DH.İ.UM

Yunanistan’a geçirilmek istenilen taze balıklarından yüzde bir oranıyla ihracatın gümrük resmine tabi olduğu, yeni hudut üzerinde rüsumat merkez müdüriyeti ile birer gümrük idaresi teşkil edilmesi ve rüsumat memurları tayin edildiğinin Çatalca Mutasarrıflığı’na tebliği.

 

Tarih :08/C /1338 (Hicrî) Dosya No :107 Gömlek No :141 Fon Kodu :DH.ŞFR.

Geliniz şeklinde Memurin ve Sicill-i Ahval Müdüriyeti’nden Çatalca Mutasarrıflığı’na çekilen telgraf.

 

Tarih :13/S /1339 (Hicrî) Dosya No :20 Gömlek No :14 Fon Kodu :DH.İ.UM

Sulh muahedesi gereğince Rumeli’de tayin edilen hudut hattı boyundaki Podima, Büyükçekmece, Istranca, Kadıköy, Korfallı ve Yeniceköy mevkilerinde birer rüsumat idaresi ve Sinekli İstasyonu’nda da bir merkez rüsumat müdüriyeti teşkil olunarak, memurların harcırahlarının verilerek gönderildiklerinden bahisle gümrük idarelerince talep vukuunda hükümetçe yardımda bulunulmasına dair Rüsumat Müdüriyet-i Umumiyesi’nden cevaben alınan tezkire üzerine, Çatalca Mutasarrıflığı’na yazılan tahrirat.

 

Tarih :10/C /1333 (Hicrî) Dosya No :92 Gömlek No :54 Fon Kodu :DH.İ.UM.EK.

Kalikratya anbarına Bandırma’dan 60 ton tuz gönderildiği, Dedeağaç’taki tuzlar getirildiğinde Çatalca ve saire istasyonlara da tuz gönderilerek şimendüfer memurları tarafından sattırılacağı

 

Tarih :03/B /1340 (Hicrî) Dosya No :110 Gömlek No :68 Fon Kodu :DH.UMVM

Kalikratya, Küçükçekmece ve Büyükçekmece arasında otomobil işleten Trasiyolos namındaki şahsa Bakırköy Belediyesi’nce ruhsat verildiği hususunun Çatalca Mutasarrıflığı’ndan bildirilmesi. Kalıkratya, Küçükçekmece ve Büyükçekmece arasında otomobil işletilmesine vilayetçe ruhsat verildiğine dair bir kayda rastlanmadığının İstanbul vilayetinden bildirilmesi.

Genel Devlet yapısı konumu dolayısıyla Çatalca Belediye Dairesi personeli hakkındaki ödüllendirilme genel kamu mevzuatı çerçevesinde uygulama yapılırdı. Bu durumun sonucu Çatalca Belediye Dairesi personeline bir çok ödül verilmiştir.Ödüller  Belediye Dairesi personelinin olağanüstü durumlardaki çalışmaları,hizmetlerdeki başarılar ve ortaya konulan çeşitli eserler nedeni ile verilirdi.

Fahri olarak Çatalca Belediye Reisliği yapan İstavraki Efendinin bir nişan ile taltifi   BOA/DH.MKT-2246-131-1317-Ca-8

Kar dolayısıyla  kapanan yolların açılmasında hüsn-i hizmeti görülen Çatalca Belediye Reisi İstavraki Efendi’nin taltifi teklif edilişi. BOA-DH.MKT.649-3-1320-Za-9

 Çatalca yangınında başarılı görülen Yunan memurlarına nişan verilmesi .BOA– HR.TO.8-56-1882-03-01

 

 

Çatalca Belediye Dairesinde ceza ve disiplin Kovuşturmaları ise 1914 yılında çıkarılan ‘’Memurin Muhakemat-ı Hakkında Kanun-ı Muvakkat-ı’’çerçevesinde yürütülürdü.Buna göre memur, görevi sırasında  veya görevinden doğan suç işlemesi durumunda ön soruşturma,ilk soruşturma ve yargılamadan oluşan 3 aşama geçirdi.İlk iki aşama yönetim birimlerince son aşama ise yargı makamlarınca yürütülürdü.Ayrıca  memurların yargılanma konusunda doğrudan Padişahın İradesi ile mahkeme sürecinin başlatılabilmesi diğer bir yöntem olarak uygulanabilirdi.

 

Merkezi yönetimin gelirlerinden Belediyeye verilen paylar;

Ternettü Vergisi,tüccar ve esnafın yıllık kazancı üzerinden merkezi yönetimce tahsil edilirdi.İlk olarak 1845 yılında uygulamaya başlanan İhtisap Resmine dayanıyordu.1868 yılına gelindiğinde Şehremaneti’ne esnaf tezkireleri karşılığında vergi tahsiline imkan tanındı.

1877 esnaf tezkireleri resmi’’Patent Resmi’’adıyla Dersaadet Belediye Kanunu’nun 63. Maddesinde Şehremaneti’nin gelir kaynakları arasında sayıldı.1879 yılında bu vergiyi düzenlemek üzere bir tarifenin de yer aldığı tüm ülkeyi kapsayan kararname çıkarıldı.

1907 yılında Temettü Vergisi Nizamnamesi çıkartılarak esnaflardan alınan çeşitli vergiler taşrada tek kalemde birleştirildi.1909 yılında belediyelerin esnaf tezkiresinden vergi alması son buldu.Böylece yeni kurulan  belediyeler  önemli bir gelir kaynaklarından birisini kaybetmiş oldu.Daha sonra esnaf tezkiresinden vergisine % 10 oranında munzam(ek) vergi konarak bu miktarın hazine tarafından belediyelere aktarılması yöntemi kabul edildi.

‘’Temettü Vergisi Hakkında Kanun-ı Muvakkat-ı’’ vergi  ile ilgili daha ayrıntılı düzenlemelere yer vermekle birlikte ,İstanbul’daki uygulamak konusunda her hangi bir değişiklik getirmedi.Kanuna göre İstanbul(kanunda Şehremaneti yönetimindeki sınırlardan oluşan kısım olarak tarif edilmektedir,birinci sınıf olarak kabul edilmişti.Ülke çeşitli özelliklerine göre kanunda 6 sınıfa ayrılarak ayrıntılı olarak tarif edilmişti.(Md.2)Kanun 14 iş kolunu vergiden  istisna tutmuştu.Bunlardan bazıları ebeler,müellifler,5.ve6. sınıf şehirlerdeki tabipler,balıkçı ve kayıkçılar satış resmine tabi müskirat satıcıları,yıllık kirası 3.000 kuruşu aşmayan dükkanlardı.(Md.18)Vergi tahakkukunun Maliye memurları tarafından Teşrinievvel (Ekim)ayının sonuna kadar Belediye Kanunun İstanbul’da Uygulanan temettü vergisinden belediyelere pay verilmesi uygulamasını,taşrayı da kapsayacak şekilde genişletildi.1915 yılına gelindiğinde yürürlüğe giren Rüsum-ı Belediye Kanunu,İstanbul’da uygulanan temettü vergisinden belediyelere pay verilmesi uygulamasını,taşrayı da kapsayacak şekilde genişletildi. Rüsum-ı Belediye Kanunu Md.7

Tarik Bedel-i Nakdisi Payı:Merkezi hükümet tarafından yürütülen  kaldırım düzenlemeleri ve yol yapımları (1863-1864) yeni kurulan belediyelere devredince (14-Mart-1915) Tarik Bedel-i Nakdisi alt ve üst sınır yetkisi Belediye meclisinin yetkisine verildi. Rüsum-ı Belediye Kanunu Md.20.Tarik Bedel-i Nakdisi 1920 yılına kadar40 kuruş olarak alınmış,bu tarihte 120 kuruşa çıkarılmıştır.29-ZA-1338/14 1920

Tarih :07/Z /1310 (Hicrî) Dosya No :225 Gömlek No :16856 Fon Kodu :BEO

Şehremaneti ile Çatalca Mutasarrıflığı dahilinde inşa olunacak tarik-i askeriye için, geçen sene kabul olunan tahsisat havalesinin i’ tası. (Maliye; 4941)

 

:29/Ma/1320 Dosya No :415 Gömlek No :19 Fon Kodu :ZB.

Çatalca sancağının kaza ve nahiyeleri ahalisinden olup İstanbul’da oldukları bildirilen şahıslardan tarik bedelatından doğan zimmetlerinin tahsil edilerek posta ile gönderildiği

 

Tarih :10/Ma/1324 Dosya No :416 Gömlek No :118 Fon Kodu :ZB.

Tarik bedelat-ı nakliyesi borcunun tahsili istenilen Çatalcalı şahsın, Dersaadet’ten gitmiş olduğu.

 

Tarih :09/S /1326 (Hicrî) Dosya No :1222 Gömlek No :9 Fon Kodu :ŞD.

Çatalca’nın Silivri kazası İslam mahallelerinin tarik bedelat-ı nakliyesinden zimmetleri olan mebaliğin terkin-i kaydı. (Ticaret 3)

 

Emlak Vergisi:Emlak vergisinin tahsiline ilk olarak ,Tanzimat’ın ilanını takip eden dönemde emlak kayıtlı konusunda yürütülen  çalışmalarla başlandı.Dairelerde yapılan kadastro çalışmaları ve vergi mükelleflerinin kayıtlı hale gelmesi sonucunda vergi gelirlerinde artış sağlandı.(Ergin c.111.ss1320-1321)

Gelir getirmeyen arsalar mesken olarak kullanılan,yani kiraya verilmeyip sahibin ikamet ettiği ve yıllık kirası 1.200 kuruştan aşağı olan yerler vergi kapsamı dışında tutulmuştu.Emlak vergileri üç aydan üç aya tahsil edilmekte idi.Belediye meclislerinin emlak vergi oranlarını arttırma yetkisi yıllık %2 ile sınırlıydı.

Tarih : Dosya No : Gömlek No :339 Fon Kodu :ML.VRD.d…

Çatalca, Çekmece-i Kebir, Çekmece-i Sagir ve Terkos kazalarında muhtelif zevata aid çiftlik, emlak gelir vergisi bakayalarının mikdarını havi defter.

Tarih :04/Z /1318 (Hicrî) Dosya No :2465 Gömlek No :85 Fon Kodu :DH.MKT.

Sadaret Mektubi Kalemi Halifesi Seyit Ömer Efendi’yle validesi Sıdıka Hanım’ın Üçüncü Belediye Dairesi’nde Çatalca kasabasında mutasarrıf oldukları emlakin vergisinin tahsili.

 

Tarih :20/S /1323 (Hicrî) Dosya No :849 Gömlek No :67 Fon Kodu :MF.MKT.

Çatalca İdadisi varidat ve mesarifat müfredat bütçesinin tadili ile Dersaadet hissesinin irsali. Evkaf Nezareti muhasebecilerinden Ferit Bey’e ait emlak vergisinin maaşından mahsubu.

 

Tanzifat Resmi:Şehrin temizliği belediyenin ilk kurulduğu günden itibaren sorumlu olduğu hizmet alanı idi. Tanzifat Resmi, Belediyenin o gün topladığı çöplerin ve yolların süpürmesi gibi hizmet karşılığı hizmetin verildiği sokakta bulunan ikametgah veya ticarethanelerden alınırdı.Tarife göre, Tanzifat Resmi,dükkan ve mağazalar için üç olarak5.10 ve15 kuruş yine üç sınıfa ayrılan binalar için 1-5,10 ve 15 kuruş olarak düzenlenmişti.(Ergin.c.1V.S.2007)

Kararnameye göre yıllık kirası 5.000 kuruştan aşağı olan haneler vergiden istisna tutulmuştu. Tanzifat resminin bina ve ticarethanelerde ikamet edenlerden alınması, boş durumda olan yerlerden alınmaması öngörülmüştü.(Md.3)Vergi aylık olarak belediye memurları tarafından makbuz karşılığı tahsil ediliyordu. .(Md.4)

Tenvirat Resmi:Sokakların aydınlatılması,belediyenin görevleri arasındaydı.Aydınlatma hizmetinden yararlanan bina sahipleri Tenvirat Resmi adıyla vergi ödemeye başladılar.1902

1909 yılında Şehremaneti İstanbul’daki 8.408 fener için gaz şirketine40.870 lira ödeme yapmıştı.Ancak Tenvirat resminden elde edilen gelir14.086 lira  olarak gerçekleşirken 26.793 liralık farkın Emanet bütçesinden karşılanması gerekiyordu.

Tarih :27/N /1312 (Hicrî) Dosya No :355 Gömlek No :70 Fon Kodu :DH.MKT.

Terkos belediye varidatının kifayetsizliğinden dolayı, nahiye merkezi olan Karacaköy’deki hanelerden üç sınıf itibariyle tanzifat ve tenvirat masarifi namıyla bir miktar para ahzı lüzumuna dair, Çatalca Mutasarrıflığı’ndan gönderilen tahriratın takdimi.

 

Tarih :23/R /1326 (Hicrî) Dosya No :1256 Gömlek No :31 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca Sancağı’nın Şehremaneti’ne bağlı olduğu zamanda ferağ ve intikal ilmühaberlerinin tasdiki sırasında tanzifat-ı belediyeye medar olmak üzere emsali.

 

Lubiyat Resmi:Şehirde eğlence yerlerine ruhsat  verilmesi ve vergi tahsili Zaptiye Nezareti’nce yürütülüyordu.1868 yılından sonra bu uygulama yeni kurulan belediyelere devredildi.

Eğlence yerleri şu şekilde kategorize edilmişti; tiyatrolarla sirk,cambaz ve sinematograf,hayalci,panaromacı,pandomimacı,hokkabaz,adi cambaz,alaturka ve alafranga çalgı,darbuka,kırnata,çifte nara,laterna,gramofon,meddah,balo,konser,(Ergin.Mecelle-i Umur-ı Belediye.c.IV.ss1997-200

Rüsum-ı Belediye Kanunu’nda eğlence resmine tabi olan yerler şu şekilde belirlenmişti;Tiyatro,karagöz,hokkabaz,at cambazı,orta oyunu,lunapark,sinema,kulüp,ve kulüp şeklinde gazinolar ve bunlara bağlı oteller,konser,balo,pehlivan müsabakası,her türlü yarış ve bunlar ile ilgili talih oyunları,pabnaroma,bar,kafe,şanitan,ince saz,müzika,ve diğer eğlence yerleri.Eğlence vergisi  tahsil yöntemi aynı şekilde 1922 yılına kadar sürdü.

 

Zephiye Resmi:Şehirde kesilen hayvanlardan,kesim başına alınan nakdi vergi idi.Hazi tarafından tahsil edilen vergi 6-Kasım -1870 tarihinde yeni kurulan belediye dairelerine devredildi. Tarifeye göre koyun keçiden 3 kuruş,kuzu ve oğlaktan 1.5 kuruş,danadan 6 kuruş,sığır ve domuzdan 9 kuruş, deve mandadan 10 kuruş alınıyordu.( 1915

Canavar olarak geçen domuzdan önceleri alınmazken17-Nisan-1882tarihinden itibaren Zephiye resmi kapsamına alındı.

Kantar ve Çeki Rüsumu:Şehre gelen mallar belediyeye ait kantarlarda tartılarak ağırlıkları,ihtilafa meydan bırakmayacak bir güvence altında tespit edilirdi.Belediye bu hizmet karşılığında ‘’Kantar resmi’’ve ‘’Çeki  resmi’’ tahsil ederdi.

Kanunda yazan tarifeye göre alınacak resim; koyun ve keçi 3 kuruş,kuzu ve oğlak1.5 kuruş,dana 6 kuruş,sığır ve canavar9 kuruş,deve manda 15 kuruş olarak düzenlenmişti.Tahsil edilen resim %50 vilayete%50 belediyelere verilmekteydi. Rüsum-ı Belediye Kanunu Md.14

Tarih :26/Za/1305 (Hicrî) Dosya No :1528 Gömlek No :41 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca Mutasarrıflığı’nın, kantar, zebhiye, kile ve hayvan rüsumunun mal sandığına devredilmesinden dolayı belediyenin varidatının azaldığından bahisle, belediyece verilen ikiz çocuk maaşının mal sandığınca ödenmesi talebinin reddedilmesi.

 

Tarih :17/M /1306 (Hicrî) Dosya No :1546 Gömlek No :1 Fon Kodu :DH.MKT.

1304 senesinden itibaren belediye gelirlerinden zebhiye, kantar, hayvan ve kile rüsumları Hazine’ye devredilmesinden dolayı Çatalca Sancağı belediye memurları maaşlarının da mal sandıklarınca ödenmesi isteniyorsa da bu vergilerden sadece zebhiye resmi hazineye terkedilmiş olduğundan belediye memurları maaşlarının mal sandıklarınca karşılanamayacağı.

 

İnşaat Ruhsat(iye)

Resmi:ilk düzenleme1863 yılında karşımıza çıkmakta.(Düstur,T,IİC.2.ss499-514)Yine 1863 yılında bu konuda alınacak vergileri ayrıntılı olarak düzenleyen’’Her Nev’i Ebniyeden alınacak Harç ve Rüsumat Nizamnamesi Destur T.1.c.ss.515-520.

Kanun çıktığı sırada İstanbul  ve çevresinde  yeni kurulan belediyelerde düzeni Enbiye-i Hassa Müdüriyeti sorumluluğundan olduğundan gelir bu idare tarafından tahsil edildi.1963 yılında müdüriyet kaldırılarak imar konusunda yetki Şehremanetine devredildi

Buna göre yeni yapılacak inşaat ve eski binaların yenilenmesi kafes şeklinde büyük çaplı  tamiratlar,küçük çaplı tamiratlar ve binanın yüzü konusundaki çalışmalar için harç verilmesi gerekiyordu.Söz konusu iki kanun 1882 yılında çıkarılan Ebniye Nizamnamesi  ile yürürlükten kaldırıldı.

Ebniye Nizamnamesi  Kanununa göre yeni yapılacak binanın tüm katlarının yüzeyleri hesaplanarak, eğer bina eklerinin tabanı 100 arşın ve kat sayısı 2’yi geçmiyorsa arşın başına20 para, bina eklerinin tabanı100 arşını aşması durumunda  veya binanın 3 kattan fazla ise her arşın için 40 para resim alınması öngörülmüştü.Md.54.Hanedeki hamamların metrekaresi için 10 kuruş Md.55, binanın yola bakan kısmındaki 2 arşını geçen çıkıntı ve balkonların her arşını için Md.56 ve dükkanların her arşını için2 kuruş Md.57 resim bedeli belirlenmiştir.Mabet,kışla,hastane vb. resmi binalardaki ruhsat gerektiren işler resimden istisna tutulmuştu.Ancak bedelsizde olsa ruhsat verilmekte idi. Md.58

Kanuna göre,binaların ek yapıları ile birlikte kıymeti belirlenerek tarifedeki dilime göre  vergi alınması yöntemi belirlenmişti.Binanın değeri, bina kalfasıyla sınırlar içinde  bulunduğu belediye dairesi heyet-i fenniye görevlilerinden  meydana gelen bir heyet tarafından belirlenirdi.Gelir getirmeyen ve sahibinin oturduğu değeri 50 lirayı geçmeyen binalar vergiden muaftı.Binanın değeri 50 liradan 500 liraya kadar %1500Liradan 1000Liraya kadar%2 1000 Liradan 10.000 Liraya kadar olanlardan%2.5 ve 10.000 Lirayı aşanlardan % 3 ruhsatiye alınması öngörülmüştü.Düstur T.I.c..5.ss.252-253

Tarih :18/Ş /1322 (Hicrî) Dosya No :2606 Gömlek No :97 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalcalı Rum Branço’nun Mahmut Paşa-yı Veli Vakfı’ndan tasarrufunda olan bahçeye ruhsatsız olarak yaptığı hanenin iki kat öşre bağlanarak ibkası ve ferağ muamelesinin icrası ile buna benzer inşaata bundan böyle fırsat verilmemesi

 

Tarih :21/Ra/1324 (Hicrî) Dosya No :928 Gömlek No :2 Fon Kodu :MF.MKT.

Çatalca’da Rum erkek çocuklarına mahsus olmak üzere yapılan mektebin inşaatının bitip, tedrisata başlandığı ve tedrisat ruhsatı için muvakkat ilmühaber verildiği.

 

 

.Mevadd-ı Müştaile İstihlak ve Ardiye Resimleri:

1859 yılında Osmanlı ülkesinde kullanılmaya başlanan petrol ülkeye ilk geldiğinde ‘’gaz yağı’’ olarak adlandırılmış,daha sonra kısaltılarak ‘’gaz’’kelimesi tercih edilmiştir.Gazın o zamana kadar  kullanılan zeytinyağı kandillerinden daha fazla ışık vermesi talebi,dolayısı ile ithalini. arttırmıştı. Petrol kullanımı artması sonucu yangın tehlikesine karşı gazın şehir dışında inşa edilen depolarda saklanması yöntemi benimsendi (Tarkan Oktay)

1868 yılında gaz depolarının yönetimi Şehremanetine verildi.Depolama karşılı bir ücret alınıyordu.1881 yılında Şehremanetine verilen depolama1888 yılında ülkenin tümü için geçerli,gaz depolarıyla ilgili bir talimat çıkarıldı.Talimatla depolanan gazlar karşılığı alınacak resim üst sınırın tespitiyle yetinildi.Belirlenen sınırlar içinde tarife yapma yetkisi ise,belediye meclislerine verildi.Talimatın 3. Maddesinde alınacak ücretin üst sınırı bir günden bir aya kadar 1 sandık gaz için 40 para ve eski 1 kantar ispirto için 2 kuruş olarak tespit edilmişti.

.20-Haziran-1304(2-Temmuz-1888)‘’Gaz ve İspirto Ambarlarına dair Talimat’’Düstur,Mütememmim.ss 89-90.

1920 yılında Rüsum-ı Belediye Kanunu’nda yapılan değişiklikle şehirde satılan petrolün kilosundan 5 para,kürenin kilosu için 40 para,ispirtonun kilosu için 100 para,benzin ve benzeri yanıcı maddelerin kilosu için 40 para tahsil edilmeye başlandı.Belediye depolarında saklanan yanıcı maddelerin tarifesinde ise değişiklik yapılmadı.Düstur 1.11.s.542

Çatalca livasının ihtiyacı için dört yüz teneke gazın, Şehremanetince parası alınarak, Çatalca Belediye Reisi Cemil Bey’e teslimi. BOA-DH.İ.UM.EK-21-75-: 17/Z /1334 (Hicrî)

Tarih :22/Ra/1314 (Hicrî) Dosya No :833 Gömlek No :62436 Fon Kodu :BEO

Çatalca Daire-i Belediye hasılatından ve ianeten Küçükçekmece kazasının merkezi olan Mekriköy’de inşa olunacak hükümet konağı için iştirası lazım gelen konağın istimlakı. (Dahiliye; 62436)

 

Tarih :29/Za/1323 (Hicrî) Dosya No :1044 Gömlek No :2 Fon Kodu :DH.MKT.

Sergenli İstimad adlı şahsın Çatalca kazası Yenice-i Bağ karyesinde mutasarrıf olduğu han ve bir miktar araziyi İranlı Ali ve Hasan Ekber adlı şahıslara istimlak-ı emlak protokolü mucebince ferağına müsaade edilmesi.

 

Tarih :03/Za/1326 (Hicrî) Dosya No :3442 Gömlek No :258119 Fon Kodu :BEO

Rusya tebaasından müteveffa Hacı Mahmul Efendi’nin Çatalca’daki Akpınar çiftliğinin istimlaki. (Defter-i Hakani; 253059)

 

Tarih :26/Za/1334 (Hicrî) Dosya No :203 Gömlek No :54 Fon Kodu :MV.

Çatalca sancağı Terkos nahiyesinde olup muhacirler tarafından yerleşilmiş bulunan Terkos ve Deli Yunus Çiftlikleri’nin istimlaki.

 

Tarih :14/Ey/1338 Dosya No :133 Gömlek No :3 Fon Kodu :HR.HMŞ.İŞO.

Çatalca’da Şark Demiryolları Kumpanyası için istimlak edilen Cemil Bey ve hissedarlarına ait arazi ile ilgili ihtilâf.

 

 

Vesait-i Nakliye Resmi

Şehir içi ulaşımda  yolcu ve eşya ticari ve özel taşımacılığında kullanılan hayvan ve arabalardan  ticari ve özel ayırım yapmadan vergi alınmakta idi.Bu uygulamanın temel amacı yol ve kaldırımlarda oluşan hasarların giderilmesi harcamalarına hayvan ve araç sahiplerinin katılımını sağlamaktı.BOA-DH.İD.29-Haziran-1326 (12-Temmuz-1910) İstablı Amire’ye süvari ve topçu alaylarına ve elçiliklere ait hayvanlar dışındaki araba atlarından 30 kuruş,binek atlarından 10 luruş, ve merkeplerden 3 kuruş, ,aylık hayvan vergisi alınmaktaydı.Kiralık arabalar ve hayvanlarıyla diğer esnafın kullandığı hayvanların vergileri ise1864t tarihli düzenlemeden 1 yıl sonra Zaptiye Müşiriyetine  verildi.BOA-A.MKT.MHM.nr.326-42

Bahcıvan esnafı araba ve hayvanlardan ayrı ayrı vergi alınmasına itirazda bulunmuştu.Bunun yanında ürünlerin kiralık araba ile taşınmalarına rağmen kendilerinden vergi alınıyordu.Şura-yı Devlet ,sadece arabalardan vergi alınması yönündeki kararıyla uygulamayı iyileştirmeye çalıştı.BOA-DH.UMYM.nr.110/37….19-Mayıs-1930/1-Haziran-1914

 

Tarih :27/Z /1310 (Hicrî) Dosya No :84 Gömlek No :15 Fon Kodu :DH.MKT.

Tedarik-i nakliye-i askeriye cetvellerinin hazırlanması için Çatalca Belediye Dairesi’nde komisyon teşkil edildiği, Tedarik-i Vesait-i Nakliye Kanunu’nun Zor Sancağı’nda uygulanamayacağı.

 

 

Tarih :14/Z /1317 (Hicrî) Dosya No :2331 Gömlek No :107 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca kazası ve Terkos nahiyesinin vesait-i nakliye cetvellerinin gönderildiği, Çekmece ve Silivri kazalarına ait olanlarının da acilen gönderilmesi

 

 

Tarih :13/Tş/1333 Dosya No :568 Gömlek No :60 Fon Kodu :DH.ŞFR.

Bazı vesait-i istitlaiye ve mesarıfat-ı fevkaladeye sarf edilmek üzere tahsisat-ı mestureden ikiyüz liralık havalenamenin gönderilmesine dair. (Çatalca )

 

 

:27/M /1309 (Hicrî) Dosya No :1864 Gömlek No :79 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca Tedarik-i Vesait-i Nakliye-i Askeri Komisyonu’na gerekli olan evrak numunelerinin gönderilmesi.

 

Tarih :26/N /1335 (Hicrî) Dosya No :78 Gömlek No :136 Fon Kodu :DH.ŞFR.

Nakil vasıtası alımında, Ahz-ı Asker Riyaseti’nce, Vesait-i Nakliye Kanunu’nun tamamen tatbiki hususunda kolaylık gösterilmesine dair Edirne ve Aydın Vilayetleri ile Çatalca, Teke ve Menteşe Mutasarrıfıklarına çekilen telgraf.

 

Tarih :27/Ra/1309 (Hicrî) Dosya No :1884 Gömlek No :40 Fon Kodu :DH.MKT.

Tedarik-i Vesait-i Nakliye-i Askeri Komisyonu’nca kayıtları yapılacak hayvanların ne suretle tahrir edilmesi gerektiğinin Çatalca Mutasarrıflığı tarafından sorulduğu

 

 

Kontrato Resmi

Kontrato resmi,taşınmaz malla ilgili kira sözleşmelerinin kamu otoritelerince tasdiki karşılığı alınan vergiydi.Sözleşmelerin ön onay yetkisi imam ve muhtarlara verilmişti.Ayrıca esnaf kethüdaları kendilerine bağlı esnaf tarından yapılan kira sözleşmelerinde ön onay makamına sahipti.Bu ön onaylar mal sahiplerinden alınan ücret karşılığı yapılırdı.İstanbul ve taşrada dükkan,hane,arazi vb. taşınmaz kanuna göre kiralanması sırasında yağılan kira senedinin tasdik ettirilmesi zorunluydu.Md.1

Belediyelerin onay işlemi karşılığında alacağı vergi miktarı kiranın%1 i  olarak belirlenmişti. (Md.19) ‘’Kontrato Nizannemesi’’

1912 yılına gelindiğinde kontrato resmi  yeni düzenleme getirilmişti. Kontrato Harcı 100 kuruşta 1 kuruştan 100 kuruşta10 paraya nakdi cezalarda%3ten%1.5 ‘e indirildi.Ergin.cçIV..s.1901-1904

Tarih :10/Ra/1306 (Hicrî) Dosya No :1564 Gömlek No :59 Fon Kodu :DH.MKT.

Çatalca livası dahilindeki bazı çiftliklerde koruculuk yapan Karadağlılardan kontratoya bağlı bulunanlara Avusturyalı korucular gibi muamele yapılması

 

Tarih :29/S /1321 (Hicrî) Dosya No :715 Gömlek No :4 Fon Kodu :DH.MKT.

Terkos nahiyesindeki Çilinkoz Çiftliği müsteciri Yorgi’nin İngiltere tebaasından Mösyö Con’a olan borcu mukabilinde çiftlik kontratosunu devrettiğinden dolayı Çatalca Mutasarrıflığınca bu konuda yapılacak muamelenin sorulduğu.

 

Tarih :02/C /1333 (Hicrî) Dosya No :130 Gömlek No :59 Fon Kodu :DH.UMVM

Dahiliye Nezareti’nden gönderilen kontrato pulları sandığının irsaliye pusulasında yazılı miktara muvafık olarak Çatalca Meclisi İdaresi’nce teslim alındığı

 

 

 

 

İlanat ve Levha Resmi

Belediye sınırları içinde kalan reklam veya ilan amacı taşıyan levha,tentevb. Düzenlemelerden denetim hizmeti karşılığı  olarak vergi alınıyordu.BOA-ŞD.854/16..19,Ca.1339/28 Şubat,1921

Reklam vergisinde ticarethanelere asılan levha ve tentelerden bir defa alınan ruhsatiye ve yıllık olarak alınan resim olmak üzere iki tür vergi söz konusuydu.Levhalarda metrekaresi 20 kuruş yıllık metrekaresi 5 kuruş,tente ve benzeri siperler için ruhsatiye miktarı metre10 kuruş yıllık 1 kuruş olarak tespit edildi.1912….İŞRBHNKM,Md 13

Tarih :24/B /1333 (Hicrî) Dosya No :53 Gömlek No :265 Fon Kodu :DH.ŞFR.

Deniz ve hava saldırılarında korunması lazım gelen binalara, takılması gereken levhaların imal şekline dair, Emniyet-i Umumiye Müdüriyeti’nden; Edirne, Aydın, Adana vesair vilayetlerle, Çatalca, İzmit, Menteşe vesair mutasarrıflıklara çekilen zeyl telgraf.

 

 

 

Çatalca Belediye Dairesi Kısa Kısa

 

*Bir zamanlar yapılan seçimlerde adaylar teker teker seçmenlerin karşısına gelirler,adayın seçilmesini isteyenler bir tarafa,istemeyenler ise diğer bir tarafa toplanırdı.Seçilmesini isteyenler fazla ise aday seçiliri, az ise seçilmezdi.(1839)

:22/Ra/1314 (Hicrî) Dosya No :833 Gömlek No :62436 Fon Kodu :BEO

Çatalca Daire-i Belediye hasılatından ve ianeten Küçükçekemece kazasının merkezi olan Mekriköy’de inşa olunacak hükümet konağı için iştirası lazım gelen konağın istimlakı. (Dahiliye; 62436)

 

 

Tarih :24/N /1326 (Hicrî) Dosya No :56 Gömlek No :33 Fon Kodu :İ..DUİT

Teşkil, fesih, belediye; Dersaadet Belediye Kanunu; Beykoz; Adalar; Makriköy (Bakırköy); Ömerli; Küçükçekmece; Kemerburgaz; Fener; Şile; Kartal; Gebze; İzmit; Çatalca

 

Tanzimat sonrasında yerel yönetimlerde düzenleme yapılırken Meclis-i İdare-i Liva-yı Zaptiye´ye bağlandı(1865) ve İstanbul kazalarından biri oldu.Daha sonra İstanbul´a bağlı Kaza-ı Erbaa (dört ilçe) mutasarraflığının merkezi oldu.Bu seçimde Çatalca´nm savunma bakımından önemini sürdürmesi etken olmuş ve daha sonra Çatalca´nm yapısında başlayacak olan değişmelerin ilkini oluşturmuştur.Bu tarihte merkez,Büyükçekmece ve Silivri kazalarıyla Terkos nakiyesini kapsayan sancağın 60.000 kadar nüfusu ve 83 köyü bulunmaktaydı. Şehir nüfusu ise 6.000 kadardı.

Çatalca  Hizmet  Dairesi Kurulması -1926

 

 

 

 

Share
220 Kez Görüntülendi.
#

SENDE YORUM YAZ

8+2 = ?

Google Analytics Yandex Merica